List of Video Cassettes in the East Asian Library

 1. 愛心與成長--生命力的故事之三 (Ai xin yu cheng zhang--sheng ming li de gu shi zhi san) The People with Love and Faith.
   
 2. 把陳哲男交給台灣 (Ba Chen Zhennan jiao gei Taiwan) also see 到底誰出賣台灣人 (Dao di sui chu mai Taiwan ren)
   
 3. 八段錦 (Ba duan jin) Chinese Kung fu.
   
 4. 寶島風采 (Bao dao feng cai) The Many Faces of Taiwan.
   
 5. 寶島頌 (Bao dao song) Formosan Rhapsody.
   
 6. 陳鏡仁政見發表會現場實況片段節錄 (Chen Jingren zheng jian fa biao hui xian cheng shi kuang pian duan jie lu)
   
 7. 傳統與新象 (Chuang tong yu xin xiang) Reflections of Modern Chinese Culture in Taiwan. [2 Dup Copies]
   
 8. 從府城再出發11-29-92大遊行晚會 張燦鍙博士返鄉 (Cong fu cheng zai chu fa 11-29-92 da you xing wan hui Zhang Canhong bo shi fan xiang)
   
 9. 分享臺灣經驗 (fen xiang Taiwan jing yan) Sharing the Taiwan Experience.
   
 10. 福祿壽喜--臺灣民間美術 (Fu lu shou xi--Taiwan min jian mei shu) The Four Keys to Taiwan Folk Art.
   
 11. 大家來學ㄅㄆㄇ{上,下} (Da jia lai xue bo po mo) Let's Learn Bo Po Mo. {Vol.1&2} [Vol.1 has 5 Dup Copies, Vol.2 has 7 Dup Copies]
   
 12. 到底誰出賣台灣人 (Dao di sui chu mai Taiwan ren) als see 把陳哲男交給台灣 (Ba Chen Zhennan jiao gei Taiwan)
   
 13. 更好的家園 (Geng hao de jia yuan) Dynamic Taiwan: ROC Heading for the 21st Century.
   
 14. 功夫與健身 (Gong fu yu jian shen) Chinese Kung fu and Exercises.
   
 15. 故鄉我已回來 (Gu xiang wo yi hui lai)
   
 16. 國民生活須知--生活與倫理 (Guo min sheng huo xu zhi--sheng huo yu lun li) Knowledge For Social Life --Ethics and Life. [2 Dup Copies]
   
 17. 歡樂帶動唱 [2盒同樣] (Huan le dai dong chang) Cheerful Pioneering Singing [2 Dup Copies]
   
 18. 回饋之心 (Hui kui zhi xin) Sharing the Fruits of Progress.
   
 19. 活力之島--臺灣 (Huo li zhi dao--Taiwai) Vibrant Island: Taiwan.
   
 20. 花燈, 踢毽, 跳繩 (Hua deng, ti jian, tiao sheng) Fancy Lanterns, Kicking the Shuttlecock & Jumping the Rope. [2 Dup Copies]
   
 21. 剪紙 (Jian zhi) Paper Cutting.
   
 22. 路 (Lu) Taiwan's Pathways to the Future.
   
 23. 美麗島新聞第8輯(Mei li dao xin wen: di 8 ji)
   
 24. 年 (Nian) Greeting the Lunar New Year on Taiwan.
   
 25. 捏面人, 香包 (Nie mian ren, xiang bao) Dough Figures & Fragrant Pouches.
   
 26. 認識中國傳統樂器{上,下} (Ren shi Zhongguo chuan tong yue qi) Getting to Know Traditional Chinese Musical Instruments. {Vol.1&2} [2 Dup Copies]
   
 27. 儒家思想與臺灣經驗 (Ru jia si xiang yu Taiwai jing yan) Confucianism and the Taiwan Experience.
   
 28. 臺北映象 (Taibei ying xiang) Images of Taipei.
   
 29. 臺灣的古跡 (Taiwan de gu ji) Historic Sights of Taiwan.
   
 30. 臺灣的稀有動物 (Taiwan de xi you dong wu) The Rare Plants and Animals of Taiwan.
   
 31. 臺灣風景之美 (Taiwan feng jing zhi mei) The Beautiful Scenery of Taiwan.
   
 32. 臺灣節慶 (Taiwan jie qing) Festivals in Taiwan.
   
 33. 台灣 (The unknown Taiwan)
   
 34. 微波爐食譜 (Wei bo lu shi pu) Microwave Oven Cookbook.
   
 35. Where Confucius Meets the New Wave. [1 Copy of Chinese, 1 Copy of English]
   
 36. 舞龍 (Wu long) Dragon Dance.
   
 37. 舞獅 (Wu shi) Lion Dance.
   
 38. 舞宴--臺灣舞蹈紀實 (Wu yan--Taiwan wu dao ji shi) A Dancing Feast: A Documentary on Taiwan Choreography.
   
 39. 向前行 (Xiang qian xing) Taiwan Moves Forward.
   
 40. 小八極拳 (Xiao ba ji quan) Chinese Kung fu.
   
 41. 新宋江陣 (Xing song jiang zhen) New "Sung Chiang Chen". (8 Dup Copies)
   
 42. 憶歲月爭千秋--生命力的故事之一 (Yi sui yue zheng qian qiu--sheng min li de gu shi zhi yi) Challenges and Rebirth. [2 Dup Copies]
   
 43. 幼童華語讀本{上, 下} (You tong hua yu du ben) Chinese Textbook for Pre-school Children.
   
 44. 怎樣欣賞國劇 (Zen yang xin shang guo ju) How to Appreciate China Opera.
   
 45. 針灸--溫柔的中國傳統醫學 (Zhen jiu--wen rou de Zhongguo chuang tong yi xue) Acupuncture and Moxibustion: The Gentleness of Traditional Chinese Medicine.
   
 46. 至圣先師--孔子 (Zhi sheng xian shi--Kongzi) Confucius: China's Most Honored Teacher.
   
 47. 中華佳節美點 (Zhonghua jia jie mei dian) Chinese Festival Foods.
   
 48. 中國書法 (Zhongguo shu fa) Chinese Calligraphy.
   
 49. 中華民俗藝術(十六)--中華民族舞蹈服裝制作 {上,下} (Zhonghua min su yi shu (16)--Zhonghua min zu wu dao fu zhuang zhi zuo) Chinese Folk Arts Series: No.16 Folk Dance Costumes. {Vol.1&2} [Vol.2 has 2 Dup Copies.]
   
 50. 中华民謠唱游教材 (Zhonghua min yao chang you jiao cai) Recreational Singing of Chinese Folk Songs. [2 Copies]
   
 51. 中华民族舞蹈 {上, 下} (Zhonghua min zu wu dao jiao cai) Chinese Folk Dance [Vol.1&2]
   
 52. 中华儿童KTV {上,下} (Zhonghua er tong KTV) The Chinese Children's Songs. {Vol.1&2}
   
 53. 中国地理{上,下} (Zhongguo di li) Chinese Geography. {Vol.1&2}
   
 54. 中国绘畫--花鸟, 四君子 {上} (Zhongguo hui hua--hua niao, si jun zi) Chinese Painting: Flowers and Birds, the Four Gentlemen [Vol.1]
   
 55. 中国绘畫--蔬菜, 瓜果, 鸟獸 {上,下} (Zhongguo hui hua--shu cai, gua guo, niao shou) Chinese Painting: Vegetables, Melons and Fruits, Birds and Animals. {Vol.1&2} [Vol.2 has 2 Dup Copies]
   
 56. 中国结 (Zhongguo jie) Chinese Knotting.
   
 57. 中国年畫 (Zhongguo nian hua) Chinese Lunar New Year Pictures.
   
 58. 中國少年功夫 (Zhongguo shao nian gong fu) Chinese Youth's Kung fu.
   
 59. 中國十二生肖 (Zhongguo shi er sheng xiao) Chinese Zodiac Signs: The Animal in All of Us.
   
 60. 中國說唱藝術 {上,下} (Zhongguo shuo chang yi shu) The Art of Chinese Talk-songs. {Voi.1&2}
   
 61. 中國湯食 (Zhongguo tang shi) Chinese Soups.
   
 62. 中國童玩 (Zhongguo tong wan) Chinese Toys.
   
 63. 篆刻, 折紙 (Zhuan ke, zhe zhi) Chop Carving & Paper Folding.
   
 64. 1) Beyond Economic Miracle--The New Story of the Republic of China in Taiwan. 2) Taiwan: The Beautiful Island. [1 Copy of Chinese, 1 Copy of English]
   
 65. 1) Taiwan Experience--The Modernization of Republic of China. 2) The Secret Art of Kung Fu. [1 Copy of Chinese, 1 Copy of English]
   
 66. Where Confucius Meets the New Wave. [1 Copy of Chinese, 1 Copy of English]
   
 67. 香港主權回歸錄影帶
   

  1. 香港回歸: 交接儀式 (六月卅日上午十一時半---下午一時半)
  2. 香港回歸: 七月一日中文電視
  3. 香港回歸: 皇儲交接儀式 (六月卅日中文電視)
  4. 香港主權回歸 (六月卅日早7:30-9:30) 告別儀式
  5. 香港主權回歸 (六月廿九晚十一時至卅日早上六時) CFMT六廿九,卅
  6. 香港主權回歸
  7. 香港回歸前後新聞報導 DFMT 六廿九,卅
  8. 香港回歸六月卅日六時至十二時,交接前活動
  9. 香港回歸六月卅日早九十半至十一時半
  10. 香港回歸一週年
  11. 回歸一週回歸一週年回顧
  12. 香港回歸一週年回歸慶典
  13. China
  14. 民運魏京生
  15. 朱鎔基訪問美加
  16. 王丹,朱鎔基,王希哲,文革三十年
  17. 醒華報,魏京生抵紐約編輯筆記。 魏京生訪多
  18. 王丹 ,六月九八,魏京生,十一月九七,柯林頓訪華,六月九八
  19. 中英談判
  20. 保釣登島 96,10,6
  21. 鄧小平去世 (中前段本市新年合唱團)
  22. 新時代論壇
  23. 共產吹牛,開國大典