Newspapers Published in China (Microform)

Microform Newspapers Published in China in Chinese or Western Languages
at the University of Toronto Library.
 
82 Links Total
ANHUI (AN-HUI ; ANHWEI) 安徽 
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京
Chongqing (Ch'ung-ch'ing; Chunking) 重慶
FUJIAN (FU-CHIEN ; FUKIEN) 福建
GANSU (KAN-SU) 甘肅 
GUANGDONG (KUANG-TUNG ; KWANGTUNG) 廣東 
GUANGXI (KUANG-HSI ; KWANG-SI) 廣西 
GUIZHOU (KUEI-CHOU ; KWEICHOW) 貴州
HEBEI (HO-PEI ; HOPEH) 河北
HEILONGJIANG (HEI-LUNG-CHIANG) 黑龍江
HENAN (HO-NAN) 河南
Hong Kong 香港
HUBEI (HU-PEI; HUPEH) 湖北
HUNAN (HU-NAN) 湖南
JIANGSU (CHIANG-SU; KIANGSU) 江蘇
JIANGXI (CHIANG-HSI; KIANGSI) 江西
JILIN (CHI-LIN; KIRIN) 吉林
LIAONING (LIAO-NING) 遼寧
NEI MENGGU (NEI-MENG-KU; INNER MONGOLIA) 內蒙古 
NINGXIA (NING-HSIA) 寧夏
QINGHAI (CH'ING-HAI; TSINGHAI) 青海
SHANDONG (SHAN-TUNG) 山東
SHANGHAI (SHANG-HAI) 上海
SHANXI (SHAAN-HSI; SHENSI) 陝西
SHANXI (SHAN-HSI; SHANSI) 山西
SICHUAN (SSU-CH'UAN; SZECHWAN) 四川
Tianjin (T'ien-chin ; Tientsin) 天津
XINJIANG (HSIN-CHIANG; SINKIANG) 新疆
XIZANG (HSI-TSANG; TIBET) 西藏
YUNNAN (YüN-NAN) 雲南
ZHEJIANG (CHE-CHIANG; CHEKIANG) 浙江
City Romanization Title Publisher Cycle Coverage Call number Title (Other)
ANHUI (AN-HUI ; ANHWEI) 安徽

Hefei (Ho-fei) 合肥  Anhui ri bao (An-hui jih pao)  安徽日報  Hefei: Anhui ri bao she 合肥﹕ 安徽日報社   Daily  1952,June-1960,Dec.;1961,Mar.-July;1962,Jan-Oct. 14  mfm/AN/A665 (EAST)   
Tunxi (T'un-hsi) 屯溪  Zhong yang ri bao (Tunxi ban) (Chung yang jih pao, T'un-hsi pan)   中央日報 ( 屯溪版 )   Tunxi: Zhong yang ri bao she 屯 溪﹕ 中央日報社   Daily  1944, July-1945, June  mfm/AN/C58 (EAST)   
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京

BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市   Beijing ri bao (Pei-ching jih pao)   北京日報  Beijing: Beijing ri bao she 北京﹕ 北京日報社   Daily   1956-1958, Dec.; 1959, July-1966, Aug.; 1968, Jan.-Oct.  mfm/AN/P446 (EAST)    
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市   Beiping jie fang bao (Pei-p'ing chieh fang pao)   北平解放報   Beijing: Beiping jie fang bao she 北 京﹕ 北平解放報社   Daily  Mar. 15, 1949-Apr. 24, 1949. Notes: Continues 人 民 日 報 Ren min ri bao (Jen min jih pao), issued in Beijing, Feb.2-Mar.1949  mfm/AN/P457 (EAST)    
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市   Chen bao fu juan (Ch'en pao fu chüan)   晨報副鐫   Beijing: Chen bao bian ji shi 北京﹕ 晨報編輯室   Daily  1921-1929   mfm/PL/C446 (EAST)   Chen bao fu kan (Ch'en pao fu k'an) 晨報附刊  
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市  Gong ren ri bao (Kung jen jih pao)   工人日報   Beijing: Gong ren ri bao she 北京: 工人日報社   Daily   1949-1957; 1958, Jan.-Nov.; 1959-1966 Notes: Lacking scattered issues   mfm/AN/K863 (EAST)    
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市  Guang ming ri bao (Kuang ming jih pao)  光明日報   Beijing: Guang ming ri bao she 北京﹕ 光明日報社   Daily  1950.3 - 1994.12   mfm/AN/K826 (EAST)    
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市  Jie fang jun bao (Chieh fang chün pao)   解放軍報  Beijing: Zhongguo ren min jie fang jun zong zheng zhi bu 北京﹕ 中國人民解放軍總政治部   Daily   1(1955/56)-9(1965) Notes: Lacking scattered issues   mfm/AN/C5537 (EAST)   
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市   Jiong bao  京報 The Peking Gazette   Shanghai: North-China Herald.   Daily  1874 - 1881 Notes: Inclusive years: 1874-78, 1880, 1881 Text in English. Reprinted from the North-China Herald, and Supreme Court and Consular Gazette.   mfm/AN/P455 (MEDIA COMMONS)  Translation of the Peking Gazette, 1874-1881; 京 抄 Jing chao (Ching ch'ao) 
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市  Ren min ri bao (Jen min jih pao)  人民日報  Beijing: Ren min ri bao she 北京﹕ 人民日報社  Daily  1950-1979; 1980, July-Dec.; 1981-1995   mfm/AN/J515 (EAST)  Peking People's Daily; People's Daily, Peking  
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市  Shi bao (Shih pao)  實報  Beijing: Shi bao she 北京﹕ 實報社  Daily  1928-1942; 1941-42, Suppl.; 1943-1944  mfm/AN/S555 (EAST)   
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市   Wen yi bao (Wen i pao)  文藝報  Beijing: Wen yi bao she 北京 ﹕ 文藝報社   Bi-weekly  1959, no. 19-24; 1960 - 1963 Notes: Changed to monthly from 1961   mfm/PL/W468 (EAST)   
BEIJING (PEI-CHING, PEKING) 北京市  Zhongguo qing nian bao (Chung-kuo ch'ing nien pao)  中國青年報  Beijing: Zhongguo qing nian bao she 北京﹕ 中國青年報社   Daily  1952, Jun.; 1953-1955, Index; 1961-1966; 1979 Feb.-Dec.; 1980-1986; 1989  mfm/AN/C578 (EAST)   
Chongqing (Ch'ung-ch'ing; Chunking) 重慶

Chongqing (Ch'ung-ch'ing; Chunking) 重慶市  Da gong bao (Ta kung pao)  大公報   Chongqing: Da gong bao she 重慶﹕ 大公報社  Daily  1941, Aug.; 1942-1946   mfm/AN/T213 (EAST)  L'Impartial 
Chongqing (Ch'ung-ch'ing; Chunking) 重慶市  Chongqing ri bao (Ch'ung-ch'ing jih pao)   重慶日報  Chongqing: Chongqing ri bao she 重慶﹕ 重慶日報社  Daily  1952, Sept.-1953, June; 1955, Jan.-1956, Nov.; 1957, Feb.-1959, Nov.  mfm/AN/C5765 (EAST)  Chunking Daily  
Chongqing (Ch'ung-ch'ing; Chunking) 重慶市  Xin hua bi bao (Hsin hua pi pao)   新華壁報  Chongqing: Xin hua bi bao she 重慶﹕ 新華壁報社  Daily  1939 (6:2 - 6:30); (7:15 - 8:5)   mfm/AN/H785 (EAST)   
Chongqing (Ch'ung-ch'ing; Chunking) 重慶市  Xin hua ri bao (Hsin hua jih pao)   新華日報  Chongqing: Xin hua ri bao she 重慶﹕ 新華日報社  Daily  1938; 1939, Jan.-May, Jul.-Dec; 1940-1946; 1947,Jan.-Feb.; 1950, Oct.13-Dec.; 1951-1953; 1954, Jan.-Aug.  mfm/AN/H765 (EAST)   
Chongqing (Ch'ung-ch'ing; Chunking) 重慶市  Zhong yang ri bao (Chongqing ban) (Chung yang jih pao, Ch'ung-ch'ing pan)   中央日報 (重慶版)  Chongqing: Zhong yang ri bao she 重慶﹕ 中央日報社  Daily   1938, Sept.-1941; 1942, Apr.-1948, July  mfm/AN/C5825 (EAST)   
FUJIAN (FU-CHIEN ; FUKIEN) 福建

Fuzhou (Fu-chou) 福州  Fujian ri bao (Fu-chien jih pao)   福建日報  Fuzhou: Fujian ri bao she 福州﹕ 福建日報社   Daily  1950, Nov.-Dec.; 1951-1960; 1961, Mar.-Dec.(some issues lacking); 1962-1963  mfm/AN/F835 (EAST)   
Yong'an (Yung-an) 永安  Zhong yang ri bao (Fujian ban) (Chung yang jih pao, Fu-chien pan)   中央日報(福建版)   Yongan: Zhong yang ri bao she. 永安﹕ 中央日報社   Daily  1943, July-1944, June  mfm/AN/C5826 (EAST)   
GANSU (KAN-SU) 甘肅

Lanzhou (Lan-chou) 蘭州   Gansu ri bao (Kan-su jih pao)  甘肅日報   Lanzhou: Gansu ri bao she 蘭州﹕ 甘肅日報社   Daily  1951, July-1958; 1960  mfm/AN/K358 (EAST)   
GUANGDONG (KUANG-TUNG ; KWANGTUNG) 廣東

Guangzhou (Kuang-chou ; Canton) 廣州   Guangzhou ri bao (Kuang-chou jih pao  廣州日報  Guangzhou: Guangzhou ri bao she 廣州﹕ 廣州日報社   Daily  1952, Dec. 5-20; 1953, Jan.-May, July-Dec.; 1954, Jan.-Mar., May-Dec.; 1956, June-Dec.; 1957; 1958, Jan.-June, Dec. 2-3; 1959, Jan.-May, Sept.-Oct.; 1960, Jan.-June Incomplete - some pages missing   mfm/AN/K823 (EAST)   
Guangzhou (Kuang-chou ; Canton) 廣州  Nan fang ri bao (Nan fang jih pao)   南方日報  Guangzhou: Nan fang ri bao she 廣州﹕ 南方日報社   Daily  1950, Feb.-June, July-Dec.; 1951, Jan.-June, July-Dec.; 1952, Jan.-June, July-Dec.; 1953, Jan.-June, July-Dec.; 1954, Jan.-June, July-Dec.; 1955, Jan.-Aug., Sept.-Dec.; 1956, Jan.-June, July-Dec.; 1957, Jan.-June, July-Dec.; 1958, Jan.-July, Dec.; 1959, Jan.-May, Aug.; 1960, Jan., Mar., May-Sept.; Nov.-Dec.; 1961, Feb.-Dec.; 1962; 1963, Jan.-June, July-Dec.; 1964, Jan.-Feb., June-Dec...... Scattered Issues in holding   mfm/AN/N324 (EAST)   
Guangzhou (Kuang-chou ; Canton) 廣州  Yangcheng wan bao Yang-ch'eng wan pao   羊城晚報   Guangzhou: Yangcheng wan bao she 廣州﹕ 羊城晚報社  Daily  1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965, Jan.-June, July-Dec.; 1966, Jan.-Apr., May-Aug.  mfm/AN/Y353 (EAST)   
GUANGXI (KUANG-HSI ; KWANG-SI) 廣西

Baise (Pai-se) 百色  Zhong yang ri bao (Baise ban) (Chung yang jih pao, Pai-se pan)   中央日報(百色版)  Baise: Zhong yang ri bao she 百色﹕ 中央日報社   Daily  1945 Jan-July  mfm/AN/C5829 (EAST)   
Nanning (Nan-ning) 南寧  Guangxi ri bao (Kuang-hsi jih pao)  廣西日報  Nanning: Guangxi ri bao she 南寧﹕ 廣西日報社   Daily  1942, Dec.-1943; 1951, Dec.-1959, May   mfm/AN/K824 (EAST)    
Wuzhou (Wu-chou) 梧州  Zhong yang ri bao (Wuzhou ban) (Chung yang jih pao, Wu-chou pan)   中央日報 (梧州版)  Wuzhou: Zhong yang ri bao she 梧州﹕ 中央日報社   Daily  1943, Oct.-1944, July  mfm/AN/C58292 (EAST)    
GUIZHOU (KUEI-CHOU ; KWEICHOW) 貴州

Guiyang (Kuei-yang) 貴陽  Guizhou ri bao (Kuei-chou jih pao)  貴州日報   Guiyang: Guizhou ri bao she 貴陽﹕ 貴州日報社   Daily  1957-1959  mfm/AN/K847 (EAST)  Kweichow Daily Xin qian ri bao (Hsin Ch'ien jih pao) 新黔日報 
Guiyang (Kuei-yang) 貴陽  Zhong yang ri bao (Guiyang ban) (Chung yang jih pao, Kuei-yang pan)   中央日報 (貴陽版)   Guiyang: Zhong yang ri bao she. 貴 陽 ﹕ 中 央 日 報 社 。   Daily  1943, Apr.-1948, Apr.   mfm/AN/C583 (EAST)   
HEBEI (HO-PEI ; HOPEH) 河北

Baoding (Pao-ting) 保定   Hebei ri bao (Ho-pei jih pao)   河北日報   Baoding: Hebei ri bao she 保定﹕ 河北日報社   Daily  1950, Aug.-1958, Jan.; 1959, Oct.-1960  mfm/AN/H627 (EAST)   
HEILONGJIANG (HEI-LUNG-CHIANG) 黑龍江

Ha'erbin (Ha-erh-pin) 哈爾濱  Ha'erbin ri bao (Ha-erh-pin jih pao)   哈爾濱日報   Ha'erbin: Ha'erbin ri bao she 哈爾濱﹕ 哈爾濱日報社  Daily  1954, June-1958, Mar.; 1959, Jan.-May 10  mfm/AN/H336 (EAST)   
Ha'erbin (Ha-erh-pin) 哈爾濱  Heilongjiang ri bao (Hei-lung-chiang jih pao)   黑龍江日報   Ha'erbin: Heilongjiang ri bao she 哈爾濱﹕ 黑龍江日報社  Daily  1950, Mar.-1954, Mar.; 1955, Mar.-1959, Aug.; 1960, Jan.-Dec., 1965, Apr.-May  mfm/AN/H456 (EAST)   
HENAN (HO-NAN) 河南

Zhengzhou (Cheng-chou) 鄭州  Henan ri bao (Ho-nan jih pao)   河南日報   Zhengzhou: Henan ri bao she 鄭州﹕ 河南日報社  Daily  1950, Nov. 12-Dec.; 1951, Jan.-June, July-Dec.; 1952, Jan.-June, July-Dec.; 1953, Jan.-July, Oct.-Nov. 19; 1954, Jan.-Mar., Dec.; 1955, Jan.-Mar, May-July; 1956, Apr.-Dec.; 1957; 1958, Feb.-May; 1960, Nov.-Dec.; 1961, June 5, Sept. 3; 1962, Apr. 6 Incomplete: pages missing   mfm/AN/H673 (EAST)   
Hong Kong 香港

Hong Kong 香港  Da gong bao (Ta kung pao)   大公報  Hong Kong: Da gong bao she   Daily  1938, Aug.-Dec.; 1939-1941; 1948-1960; 1961, Jan.-Apr., Sept.-Dec.; 1962+   mfm/AN/T216 (EAST)   
HUBEI (HU-PEI; HUPEH) 湖北

Hankou (Han-k'ou) 漢口   Changjiang ri bao (Ch'ang-chiang jih pao)   長江日報   Hankou: Changjiang ri bao she 漢口﹕ 長江日報社  Daily  1949, Nov. 27-Dec.; 1950, Jan.-June, July-Dec.; 1951, Jan.-June, July-Dec.; 1952, Jan.-June, July-Dec.; 1953; 1954, Jan.-June, July-Dec.; 1955, Jan.-June, July-Dec.; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960, Jan.-Apr., May-Aug., Sept.-Dec.  mfm/AN/C435 (EAST)   
Hankou (Han-k'ou) 漢口   Hubei ri bao (Hu-pei jih pao)   湖北日報  Hankou: Hubei ri bao she 漢口﹕ 湖北日報社   Daily  1950, Nov.-1953, Apr.; 1956, June 10-Nov. 5; 1957, Feb.-1964, Apr.  mfm/AN/H826 (EAST)   
HUNAN (HU-NAN) 湖南

Changsha (Ch'ang-sha) 長沙  Changsha ri bao (Ch'ang-sha jih pao)   長沙日報  Changsha: Changsha ri bao she 長沙 ﹕ 長沙日報社  Daily  1956-1958  mfm/AN/C463 (EAST)   
Changsha (Ch'ang-sha) 長沙  Xin Hunan bao (Hsin Hu-nan pao)   新湖南報   Changsha: Xin Hunan bao she 長沙﹕ 新湖南報社  Daily  1950-57; 1958-60  mfm/AN/H756 (EAST)    
Changsha (Ch'ang-sha) 長沙  Zhong yang ri bao (Changsha ban) (Chung yang jih pao, Ch'ang-sha pan)   中央日報(長沙版)  Changsha: Zhongyang ri bao she 長沙﹕ 中央日報社  Daily  1938 Apr.-Nov.  mfm/AN/C582 (EAST)   
Shaoyang (Shao-yang) 邵陽  Zhong yang ri bao (Shaoyang ban) (Chung yang jih pao, Shao-yang pan)   中央日報 (邵陽版)  Shaoyang: Zhong yang ri bao she 邵陽﹕ 中央日報社  Daily  1942, Aug.-1945, Sept.  mfm/AN/C5827 (EAST)   
Zhijiang (Chih-chiang) 芷江  Zhong yang ri bao (Zhijiang ban) (Chung yang jih pao, Chih-chiang pan)   中央日報(芷江版)  Zhijiang: Zhong yang ri bao chu ban she 芷江﹕ 中央日報出版社  Daily  1943 Aug.-Dec.  mfm/AN/C5824 (EAST)   
JIANGSU (CHIANG-SU; KIANGSU) 江蘇

Nanjing (Nan-ching; Nanking) 南京  Nanjing ri bao (Nan-ching jih pao)   南京日報  Nanjing: Nanjing ri bao she 南京﹕ 南京日報社  Daily  1956-1958, May  mfm/AN/N363 (EAST)   
Nanjing (Nan-ching; Nanking) 南京  Xin hua ri bao (Hsin hua jih pao)   新華日報  Nanjing: Xin hua ri bao she 南京﹕ 新華日報社  Daily  1949-61   mfm/AN/H766 (EAST)   
Nanjing (Nan-ching; Nanking) 南京  Zhong yang ri bao (Nanjing ban) (Chung yang jih pao, Nan-ching pan)   中央日報 (南京版)  The Central Daily News 南京﹕ 中央日報社  Daily  1932, Nov.-1937; 1945, Mar.-July, Sept.-Dec.; 1946-1949, Apr.  mfm/AN/C5833 (EAST)   
Suzhou (Su-chou; Suchow) 蘇州  Xin Suzhou bao (Hsin Su-chou pao)   新蘇州報   Suzhou: Xin Suzhou bao she 蘇州﹕ 新蘇州報社  Daily  1950-57  mfm/AN/H7848 (EAST)  Sin Suzhou bao  
Wuxi (Wu-hsi) 無錫  Wuxi ri bao (Wu-hsi jih pao)   無錫日報  Wuxi: Wuxi ri bao she 無錫﹕ 無錫日報社  Daily   1957-1963, Jan.-Feb.  mfm/AN/W847 (EAST)  Wusih Daily  
JIANGXI (CHIANG-HSI; KIANGSI) 江西

Nanchang (Nan-ch'ang) 南昌  Jiangxi ri bao (Chiang-hsi jih pao)  江西日報   Nanchang: Jiangxi ri bao she 南昌: 江西日報社  Daily  1950, Nov.-1960  mfm/AN/C553 (EAST)   
JILIN (CHI-LIN; KIRIN) 吉林

Changchun (Ch'ang-ch'un) 長春  Jilin ri bao (Chi-lin jih pao)   吉林日報  Changchun: Jilin ri bao she 長春﹕ 吉林日報社  Daily  1952; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958, Jan.-June, July-Dec.; 1959, Jan.-June, July-Dec.; 1960, Jan.-May, June-Dec.  mfm/AN/C547 (EAST)   
LIAONING (LIAO-NING) 遼寧

Shenyang (Shen-yang; Mukden) 沈陽  Dongbei ri bao (Tung-pei jih pao)   東北日報  Shenyang: Dongbei ri bao she 沈陽﹕ 東北日報社  Daily   1949, Mar. 16-27, Sept. 19-21, Nov. 29-30, Dec. 2-31; 1950, Jan.-June 30, July-Dec. 31; 1951, Aug. 2-23, Sept. 1, 5, Oct. 11, 13, 7; 1952, Oct. 1-Dec. 1; 1953, Jan. 3-June 30, July-Dec. 31; 1954, Jan. 1-Apr. 30, May 1-8, 22, 27-30, June 1-July 25  mfm/AN/T856 (EAST)   
Shenyang (Shen-yang; Mukden) 沈陽  Liaoning ri bao (Liao-ning jih pao)   遼寧日報  Shenyang: Liaoning ri bao she 沈陽﹕ 遼寧日報社  Daily  1954, Sept. 11-Dec.; 1955, Jan.-May 24,; 1956, Sept. 7-Dec.; 1957, Jan.-Nov. 14; 1958, Mar.-Dec.; 1959, Jan. 30, Feb. 25-May, June-Sept., Oct.-Dec.; 1960, Jan.-Mar., Apr.-June, July-Nov. 5; 1960-65, trailer.... Incomplete: pages missing   mfm/AN/L486 (EAST)   
Shenyang (Shen-yang; Mukden) 沈陽  Shenyang ri bao (Shen-yang jih pao)   沈陽日報  Shenyang: Shenyang ri bao she 沈陽﹕ 沈陽日報社  Daily  1955, Apr. 8-Oct.; 1956, Apr.-Dec.; 1957, Jan.-June, July-Dec.; 1959, Oct.-Nov.   mfm/AN/S528 (EAST)   
Shenyang (Shen-yang; Mukden) 沈陽  Zhong yang ri bao (Shenyang ban) (Chung yang jih pao, Shen-yang pan)  中央日報(沈陽版)  Shenyang: Zhong yang ri bao she 沈陽﹕ 中央日報社  Daily  1948 July  mfm/AN/C5832 (EAST)   
NEI MENGGU (NEI-MENG-KU; INNER MONGOLIA) 內蒙古

Haila'er (Hai-la-erh) 海拉爾  Nei Menggu ri bao (Dong bu ban) (Nei-Meng-ku jih bao, Tung pu pan)   內蒙古日報 (東部版)  Haila'er: Nei Menggu ri bao she 海拉爾﹕ 內蒙古日報社  Daily  1952, July-1954, Nov.; 1955, May-June 12  mfm/AN/N4543 (EAST)  Inner Mongolian Daily, Eastern Edition  
Huhehaote (Hu-ho-hao-t'e; Huhehot) 呼和浩特  Nei Menggu ri bao (Nei-meng-ku jih pao)   內蒙古日報  Huhehaote: Nei Menggu ri bao she 呼和浩特﹕ 內蒙古日報社  Daily  1953, Jan.-Apr., June-Nov. 6; 1954, Jan.-Feb.; 1955, Jan.-May 24; 1956, Mar.-Dec.; 1957; 1958, July-Dec.; 1960, May-June  mfm/AN/N4542 (EAST)  Nei Meng-ku jih pao, 綏遠日報聯合版 Suiyuan ri bao lian he ban (Sui-yüan jih pao lien ho pan), 綏遠日報 Suiyuan ri bao (Sui-yüan jih pao)  
Huhehaote (Hu-ho-hao-t'e; Huhehot) 呼和浩特  Suiyuan ri bao (Sui-yüan jih pao)   綏遠日報  Huhehaote (Guisui): Suiyuan ri bao she 呼和浩特(歸綏)﹕ 綏遠日報社   Daily  1952, Jan.-May 20, June 1-Dec. 31; 1953, Jan. 1-Apr. 26, Dec. 2-31  mfm/AN/S848 (EAST)  內蒙古日報 Nei Menggu ri bao (Nei Meng-ku jih pao), 綏遠日報聯合版 Suiyuan ri bao lian he ban (Sui-yüan jih pao lien ho pan)  
Zhangjiakou (Chang-chia-k'ou; Kalgan) 張家口  Chaha'er ri bao (Ch'a-ha-erh jih pao)  察哈爾日報  Zhangjiakou: Chaha'er ri bao she 張家口﹕ 察哈爾日報社  Daily  1950.8 - 1952   mfm/AN/C4187 (EAST)   
Zhangjiakou (Chang-chia-k'ou; Kalgan) 張家口  Nei Menggu ri bao (Zhangjiakou ban) (Nei Meng-ku jih pao, Chang-chia-k'ou pan)   內蒙古日報 (張家口版)  Zhangjiakou: Nei Menggu ri bao she, 張家口﹕ 內蒙古日報社  Daily  1951, Sept. 16-Dec.; 1952  mfm/AN/N454 (EAST)   
NINGXIA (NING-HSIA) 寧夏

Yinchuan (Yin-ch'uan) 銀川  Ningxia ri bao (Ning-hsia jih pao), Ningxia Daily Ning-hsia Daily   寧夏日報  Yinchuan: Ningxia ri bao she 銀川﹕ 寧夏日報社   Daily  1951, July-1954, Mar.  mfm/AN/N556 (EAST)   
QINGHAI (CH'ING-HAI; TSINGHAI) 青海

Xining (Hsi-ning) 西寧  Qinghai ri bao (Ch'ing-hai jih pao)   青海日報  Xining: Qinghai ri bao she 西寧﹕ 青海日報社  Daily  1951, Sept. 18-Dec; 1952; 1953, Jan.-Apr. 24; 1954, Jan. 1; 1955, Jan.-July; 1956, Sept. 6-Dec.; 1957, Jan.-Apr. 3, June-Dec.; 1958, Feb. 13-June, Sept.-Dec.; 1960, Oct.-Dec.  mfm/AN/C557 (EAST)   
SHANDONG (SHAN-TUNG) 山東

Qingdao (Ch'ing-tao; Tsingtao) 青島  Qingdao ri bao (Ch'ing-tao jih pao)   青島日報  Qingdao: Qingdao ri bao she 青島﹕ 青島日報社  Daily  1950, Mar.-Dec.; 1951, Feb.-1959, Aug.; 1993  mfm/AN/C567 (EAST)   
SHANGHAI (SHANG-HAI) 上海

SHANGHAI (SHANG-HAI) 上海市  Da gong bao (Ta kung pao)   大公報  Shanghai: Da gong bao she 上海﹕ 大公報社  Daily  1937 Aug.-Dec.; 1945 Nov.-Dec.; 1946-1948; 1949 Jan.-May, Aug.-Sept.; 1950-1952   mfm/AN/T226 (EAST)  L'Impartial  
SHANGHAI (SHANG-HAI) 上海市  The North China Herald   The North China Herald   Shanghai: North China Herald.   Weekly   1850 (8:3),V.1 - 1866, V.18; n.s. 1867.4, V.1 - 1868, V.77; 1870.1, V.IV - 1941.11, V. 221 Notes: Reel 4 contains Supreme Court and Consular Gazette, V. 5-6 (no. 105-106), 1869 (1:5) - 1869 (12:25) Title varies: 1850.8 - 1867.3, North-China Herald 1867.4 - 1868.12, North-China Herald and Market Report 1870. 1 -1941.11 North-China Herald and Supreme Court and Consular Gazette   mfm/AN/N674 (MEDIA COMMONS)  The North-China Herald and Supreme Court and Consular Gazette; North-China Herald and Market Report Supreme Court; and Consular Gazette  
SHANGHAI (SHANG-HAI) 上海市  Der Ostasiatische Lloyd   Der Ostasiatische Lloyd   Shanghai: Der Ostasiatische Lloyd a.G.   Weekly   Text in German 1896 (6:5) - 1899 (12:30)   mfm/AN/O773 (MEDIA COMMONS)  Organ für die deutschen Interessen im Fernen Osten; 德文新報 De wen xin bao (Te wen hsin pao)  
SHANGHAI (SHANG-HAI) 上海市  Shen bao (Shen pao)  申報  Shanghai: Shen bao she. 上海﹕ 申報社  Daily  1872 (4:30) – 1882 (2:16); 1882 (2:24) – 1884 (1:25); 1887 (4:23) – 1887 (5:22); 1910 (4:10) – 1910 (11: 27); 1911 (2:13) – 1911 (12: 19); 1912 (1:9) – 1912 (7:28); 1923 (1:27) – 1923 (2:27); 1923 (8:17) – 1923 (12:31); 1924 – 1937; 1938 (10:10) – 1938 (12:14); 1939 (1:4) – 1940 (4:5); 1944 (8:14) – 1949 (5:19)   mfm/AN/S526 (EAST)  Shun pao  
SHANGHAI (SHANG-HAI) 上海市  Wen hui bao (Wen hui pao)   文匯報  Shanghai: Wen hui bao she 上海﹕ 文匯報社  Daily  1949-1968  mfm/AN/W456 (EAST)   
SHANGHAI (SHANG-HAI) 上海市  Zhong yang ri bao (Shanghai ban) (Chung yang jih pao, Shang-hai pan)   中央日報 (上海版)  Shanghai: Zhong yang ri bao she 上海﹕ 中央日報社  Daily  1928, Feb.-Sept.; 1945, Aug.-1949, Apr.  mfm/AN/C5834 (EAST)   
SHANXI (SHAAN-HSI; SHENSI) 陝西

Yan'an (Yen-an) 延安  Shanxi ri bao (Shaan-hsi jih pao)   陝西日報  Xi'an: Shanxi ri bao she 西安﹕ 陝西日報社  Daily  1954, Oct.-Nov.; 1955, Mar.-July; 1956, Apr.-May, Sept.-Dec.; 1957; 1958, Mar.-Apr., June; 1959, Apr. 25  mfm/AN/S522 (EAST)   
Yan'an (Yen-an) 延安  Jie fang ri bao (Chieh fang jih pao)   解放日報   Yan'an: Jie fang ri bao she. 延安﹕ 解放日報社  Daily  1941-1947, Feb.  mfm/AN/C554 (EAST)   
SHANXI (SHAN-HSI; SHANSI) 山西

Qinxian (Ch'in-hsien) 沁縣  Xinhua ri bao (Huabei ban) (Hsin hua jih pao, Hua-pei pan)   新華日報 (華北版)  Qinxian: Xin hua ri bao she 沁縣﹕ 新華日報社  Daily  1939 - 1940   mfm/AN/H768 (EAST)   
Taiyuan (T'ai-yüan) 太原  Shanxi ri bao (Shan-hsi jih pao)   山西日報  Taiyuan: Shanxi ri bao she 太原﹕ 山西日報社  Daily  1950 - 1960   mfm/AN/S524 (EAST)   
SICHUAN (SSU-CH'UAN; SZECHWAN) 四川

Chengdu (Ch'eng-tu) 成都  Chengdu ri bao (Ch'eng-tu jih pao)   成都日報  Chengdu: Chengdu ri bao she 成 都﹕ 成都日報社  Daily  1956, May-1958, Apr.  mfm/AN/C5467 (EAST)   Chengtu Daily  
Chengdu (Ch'eng-tu) 成都  Sichuan ri bao (Ssu-ch'uan jih pao)   四川日報  Chengdu: Sichuan ri bao she 成都﹕ 四川日報社  Daily  1952-53; 1955-59  mfm/AN/S717 (EAST)   
Chengdu (Ch'eng-tu) 成都  Zhong yang ri bao (Chengdu ban) (Chung yang jih pao, Ch'eng-tu pan)   中央日報 (成都版)  Chengdu: Zhong yang ri bao she 成都﹕ 中央日報社  Daily  1943, Apr.-1946, June  mfm/AN/C5823 (EAST)   
Ya'an (Ya-an) 雅安  Xikang ri bao (Hsi-k'ang jih pao)   西康日報  Ya'an: Xikang ri bao she 雅安﹕ 西康日報社  Daily  1951, Sept.-1955, July  mfm/AN/H754 (EAST)    
Tianjin (T'ien-chin ; Tientsin) 天津

Tianjin (T'ien-chin ; Tientsin) 天津市  Da gong bao (Ta kung pao )   大公報   Tianjin: Da gong bao she 天津﹕ 大公報社  Daily  1929.11 – 1937 (7:26); 1945.12 - 1948; 1949 (3:1 - 4:30);1950.3 - 1951.6; 1952 - 1966 (9:10) Notes: Title changed to Chin pu jin pao during period from Feb.27, 1949 to Dec.31, 1952 Title changed back to Ta kung pao, Jan.1, 1953 Published in Beijing, Oct.1, 1956 - Sept.10, 1966   mfm/AN/T222 (EAST)  L'Impartial; Jin bu bao (Chin pu pao) 進步報; Tianjin da gong bao (T'ien-chin Ta kung pao) 天津大公報  
Tianjin (T'ien-chin ; Tientsin) 天津市  Tianjin ri bao (T'ien-chin jih pao)   天津日報   Tianjin: Tianjin ri bao she 天津: 天津日報社  Daily  1949 - 1959   mfm/AN/T543 (EAST)    
Tianjin (T'ien-chin ; Tientsin) 天津市  Yi shi bao (I shih pao)   益世報  Tianjin: Yi shi bao she 天津﹕ 益世報社  Daily  1936, Feb.-1937, July Editor: Vincent Lebbe.   mfm/AN/I186 (EAST)   Social welfare, Tientsin, Tianjin yi shi bao (Tien-chin i shih pao) 天津益世報 
XINJIANG (HSIN-CHIANG; SINKIANG) 新疆

Wulumuqi (Wu-lu-mu-ch'i; Urumchi) 烏魯木齊  Xinjiang ri bao (Hsin-chiang jih pao)   新疆日報  Wulumuqi: Xinjiang ri bao she 烏魯木齊﹕ 新疆日報社  Daily  1943-1945, Sept.; 1948-1949, Aug.; 1950-1954, Nov.; 1955, Jan.-May; 1956, Sept.-1960  mfm/AN/H764 (EAST)   
XIZANG (HSI-TSANG; TIBET) 西藏

Lasa (La-sa; Lhasa) 拉薩  Xizang ri bao (Hsi-tsang jih pao)   西藏日報   Lasa: Xizang ri bao she 拉薩﹕ 西藏日報社  Daily   1956, Oct.-1960, Jan.-Jun., Aug.-Dec.; 1965, July-Dec.; 1966, Feb.-Dec.; 1967  mfm/AN/H757 (EAST)    
YUNNAN (YüN-NAN) 雲南

Kunming (K'un-ming) 昆明  Yunnan ri bao (Yün-nan jih pao)   雲南日報  Kunming: Yunnan ri bao she 昆明﹕ 雲南日報社  Daily  1950, June-1960, Oct.  mfm/AN/Y865 (EAST)   
Kunming (K'un-ming) 昆明  Zhong yang ri bao (Kunming ban) (Chung yang jih pao, K'un-ming pan)   中央日報 (昆明版)  Kunming: Zhong yang ri bao she 昆明﹕ 中央日報社  Daily  1943, May-1945, Aug.  mfm/AN/C5828 EAST    
ZHEJIANG (CHE-CHIANG; CHEKIANG) 浙江

Hangzhou (Hang-chou; Hangchow) 杭州  Zhejiang ri bao (Che-chiang jih pao)   浙江日報  Hangzhou: Zhejiang ri bao she 杭州﹕ 浙江日報社  Daily  1949, Dec.; 1950, Jan.-June, July-Dec.; 1951, Feb.-June, July-Dec.; 1952, Jan.-June, July-Dec.; 1953, Jan.-Apr., Nov.; 1954, Jan. 1-13, Mar.-May, July-Oct.; 1955, Jan.-Feb., Apr.-July, Sept.-Nov. 8; 1956; 1957; 1958, Jan., Nov.; 1959, Sept. 17-Nov.  mfm/AN/C543 (EAST)