Pinyin to Wade-Giles conversion

Pinyin Wide-Giles
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
   
ba pa
bai pai
ban pan
bang pang
bao pao
bei pei
ben pen
beng peng
bi pi
bian pien
biao piao
bie pieh
bin pin
bing ping
bo po
bu pu
   
ca ts'a
cai ts'ai
can ts'an
cang ts'ang
cao ts'ao
ce ts'e
cei *
cen ts'en
ceng ts'eng
cha ch'a
chai ch'ai
chan ch'an
chang ch'ang
chao ch'ao
che ch'e
chen ch'en
cheng ch'eng
chi ch'ih
chong ch'ung
chou ch'ou
chu ch'u
chua ch'ua
chuai ch'uai
chuan ch'uan
chuang ch'uan
chui ch'ui
chun ch'un
chuo ch'o
ci tz'u
cong ts'ung
cou ts'ou
cu ts'u
cuan ts'uan
cui ts'ui
cun ts'un
cuo ts'o
   
da ta
dai tai
dan tan
dang tang
dao tao
de te
dei *
den *
deng teng
di ti
dian tien
diao tiao
die tieh
ding ting
diu tiu
dong tung
dou tou
du tu
duan tuan
dui tui
dun tun
duo to
   
e ê, o
ê eh
en en
eng êng
er erh
   
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
fen fen
feng feng
fo fo
fou fou
fu fu
   
ga ka
gai kai
gan kan
gang kang
gao kao
ge ko
gei kei
gen ken
geng keng
Pinyin Wide-Giles
gong kung
gou kou
gu ku
gua kua
guai kuai
guan kuan
guang kuang
gui kuei
gun kun
guo kuo
   
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
he ho
hei hei
hen hen
heng heng
hong hung
hou hou
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang huang
hui hui
hun hun
huo huo
   
ji chi
jia chia
jian chien
jiang chiang
jiao chiao
jie chieh
jin chin
jing ching
jiong chiung
jiu chiu
ju chü
juan chüan
jue chüeh
jun chün
   
ka k'a
kai k'ai
kan k'an
kang k'ang
kao k'ao
ke k'o
kei k'ei
ken k'en
keng k'eng
kong k'ung
kou k'ou
ku k'u
kua k'ua
kuai k'uai
kuan k'uan
kuang k'uang
kui k'uei
kun k'un
kuo k'uo
   
la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
le le
lei lei
leng leng
li li
lia lia
lian lien
liang liang
liao liao
lie lieh
lin lin
ling ling
liu liu
lo *
long lung
lou lou
lu lu
luan luan, lüan
lüe lüeh
lun lun
luo lo
   
ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
me *
mei mei
men men
meng meng
mi mi
mian mien
miao miao
mie mieh
min min
ming ming
Pinyin Wide-Giles
miu miu
mo mo
mou mou
mu mu
   
na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
ne *
nei nei
nen nen
neng neng
ni ni
nian nien
niang niang
niao niao
nie nieh
nin nin
ning ning
niu niu
nong nung
nou nou
nu nu
nuan nuan
nuo no
   
o wo
ou ou
pa p'a
pai p'ai
pan p'an
pang p'ang
pao p'ao
pei p'ei
pen p'en
peng p'eng
pi p'i
pian p'ien
piao p'iao
pie p'ieh
pin p'in
ping p'ing
po p'o
pou p'ou
pu p'u
   
qi ch'i
qia ch'ia
qian ch'ien
qiang ch'iang
qiao ch'iao
qie ch'ieh
qin ch'in
qing ch'ing
qiong ch'iung
qiu ch'iu
qu ch'ü
quan ch'üan
que ch'üeh
qun ch'ün
   
ran jan
rang jang
rao jao
re je
ren jen
reng jeng
ri jih
rong jung
rou jou
ru ju
rua *
ruan juan
rui jui
run jun
ruo jo
   
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se se
sen sen
seng seng
sha sha
shai shai
shan shan
shang shang
shao shao
she she
shei shei
shen shen
sheng sheng
shi shih
shou shou
shu shu
shua shua
shuai shuai
shuan shuan
shuang shuang
shui shui
shun shun
shuo shuo
Pinyin Wide-Giles
si szu, ssu
song sung
sou sou
su su
suan suan
sui sui
sun sun
suo so
   
ta t'a
tai t'ai
tan t'an
tang t'ang
tao t'ao
te t'e
tei *
teng t'eng
ti t'i
tian t'ien
tiao t'iao
tie t'ieh
ting t'ing
tong t'ung
tou t'ou
tu t'u
tuan t'uan
tui t'ui
tun t'un
tuo t'o
   
wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wen wen
weng weng
wo wo
wu wu
   
xi hsi
xia hsia
xian hsien
xiang hsiang
xiao hsiao
xie hsieh
xin hsin
xing hsing
xiong hsiung
xiu hsiu
xu hsü
xuan hsüan
xue hsüeh
xun hsün
   
ya ya
yan yen
yang yang
yao yao
ye yeh
yi i
yin yin
ying ying
yo *
yong yung
you yu
yu
yuan yüan
yue yüeh,
yun yün
   
za tsa
zai tsai
zan tsan
zang tsang
zao tsao
ze tse
zei tsei
zen tsen
zeng tseng
zha cha
zhai chai
zhan chan
zhang chang
zhao chao
zhe che
zhei *
zhen chen
zheng cheng
zhi chih
zhong chung
zhou chou
zhu chu
zhua chua
zhuai chuai
zhuan chuan
zhuang chuang
zhui chui
zhun chun
zhuo cho
zi tzu
zong tsung
zou tsou
zu tsu
zuan tsuan
zui tsui
zun tsun
zuo tso